รวมการทำสกรีน หัดทำสกรีนเสื้อ พิมพ์ผ้า สกรีนผ้า

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

งานพิมพ์ สกรีนยุคดิจิตอล

การพิมพ์สกรีนในยุคดิจิตอล


เทคโนโลยีของดิจิตอลที่มีผลกระทบต่องานพิมพ์สกรีนนั้นมีด้วยกันหลากหลาย แต่ในที่นี้จะขอกล่าวเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานพิมพ์ดิจิตอลนั่นก็คืองานพิมพ์ Ink Jet งานพิมพ์ระบบนี้มีผลกระทบอย่างมากกับงานพิมพ์สกรีนทั้งในด้านที่เป็นโอกาส และด้านที่เป็นอุปสรรค ก่อนที่จะลงรายละเอียดในส่วนของผลกระทบ ใคร่ขอทำความเข้าใจในเรื่องของงานพิมพ์ Ink Jet ในอดีตที่ผ่านมาก่อนงานพิมพ์ Ink Jet ที่นิยมใช้กันในอดีตที่ผ่านมาจะมีเครื่องพิมพ์ให้เลือกใช้อยู่สองระบบ โดยแยกจากเชื้อของหมึกพิมพ์ที่ใช้นั่นคือหมึกพิมพ์เชื้อน้ำ และหมึกพิมพ์เชื้อ solvent เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์เชื้อน้ำนั้นบุกเบิกตลาดในประเทศไทยก่อนหมึกพิมพ์เชื้อ solvent ผู้ผลิตงานพิมพ์ที่มีเครื่องพิมพ์ดังกล่าวนิยมพิมพ์งานที่ต้องการความคมชัดของภาพพิมพ์สูง และโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพิมพ์โฆษณาสินค้าที่มีราคาจำหน่ายสูง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะต้นทุนในการพิมพ์ตั้งแต่ราคาเครื่องพิมพ์ ราคาหมึกพิมพ์ และราคาวัสดุที่ใช้พิมพ์ยังมีราคาสูง อาจจะรวมไปถึงใช้แรงงานที่มีความรู้เฉพาะจึงทำให้เสียค่าแรงงานสูงตามไปด้วย เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์เชื้อน้ำแรกเริ่มก็จะใช้หมึกพิมพ์ที่เรียกว่า dye based
จากนั้นความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นกับงานพิมพ์ระบบนี้ จึงมีเสียงเรียกร้องที่ต้องการงานพิมพ์ดังกล่าวให้สามารถที่จะใช้กับงานโฆษณาภายนอกอาคารมากขึ้น ผู้ผลิตหมึกพิมพ์จึงคิดค้นหมึกพิมพ์อีกชนิดหนึ่งออกมาที่เรียกว่า pigment based หมึกพิมพ์ชนิดนี้มีความทนทานต่อน้ำและแสงแดดมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความทนทานก็มีเพียงแค่ระดับหนึ่ง ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการงานโฆษณากลางแจ้งมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับต้นทุนในการผลิตงานพิมพ์ดังกล่าวยังค่อนข้างสูงส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์หลายรายได้คิดค้นเครื่องพิมพ์เชื้อ solvent ขึ้นมา เครื่องพิมพ์เชื้อsolvent นั้นในประเทศไทยมีมานานแล้วผู้ประกอบธุรกิจที่นำเข้ามาในช่วงแรกๆเพื่อมาทดแทนงานเขียนป้ายโฆษณา เนื่องจากความละเอียดของผลงานที่พิมพ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่มาในระยะหลังเทคโนโลยีได้พัฒนาความละเอียดของงานพิมพ์ดีขึ้นมาใกล้เคียงกับงานพิมพ์เชื้อน้ำ แต่มีข้อดีกว่าสำหรับงานโฆษณากลางแจ้งคือต้นทุนในการผลิตงานพิมพ์ต่ำกว่ามาก หมึกพิมพ์มีความทนทานต่อแสงแดด และน้ำได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถพิมพ์ลงวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายการเจริญเติบโตของงานพิมพ์ Ink Jet ในอดีตในช่วงเริ่มต้นการเจริญเติบโตค่อนข้างจะล่าช้าอันเนื่องมาจากการเป็นที่รู้จักของตลาด รวมไปถึงผู้ผลิตงานมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถที่จะรับงานพิมพ์ของตลาดที่มีความต้องการสูงมากได้ จึงทำให้การเจริญเติบโตค่อนข้างล่าช้า หลังจากที่ผ่านเวลาที่ยากลำบากดังกล่าว การเจริญเติบโตของงานพิมพ์ระบบนี้เป็นการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด นั้นคือมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ตลาดขยายอย่างกว้างขวาง ทำให้งานพิมพ์ระบบนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สาเหตุหลักพอจะสรุปได้อยู่สองประการคือ ประการที่หนึ่งผลงานที่พิมพ์มีความเด่น และสดุดตา และประการที่สองคือจำนวนของผู้พิมพ์มีมากขึ้นส่งผลให้การพิมพ์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งราคาค่าบริการก็ไม่แพงเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เรียกว่าอุปสงค์มีนานแล้ว แต่อุปทานเพิ่งที่จะมาตอบสนองในภายหลัง ยิ่งในปัจจุบันความต้องการทางการตลาดเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้น และการตอบสนองก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามมา จะสังเกตได้ที่ป้ายโฆษณาต่างๆทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่หากเป็นรูปภาพที่เหมือนจริงแล้ว การผลิตงานจะพิมพ์จากระบบการพิมพ์ Ink Jet เสียเป็นส่วนใหญ่ผลกระทบในการพิมพ์ Ink Jet กับผู้ผลิตงานพิมพ์สกรีน อาจจะกล่าวได้ทั้งโอกาส และอุปสรรค หากจะกล่าวในเรื่องของโอกาส ก็จะเป็นโอกาสของผู้ที่ไม่ยอมละทิ้งโอกาสที่ดี นั้นหมายถึงติดตามเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด และเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีนี้นั้นก็คือขยายงานเพิ่มขึ้นจากเดิมที่รับเฉพาะงานพิมพ์สกรีน เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีที่จะมาทดแทนงานพิมพ์สกรีน งานพิมพ์สกรีนจำต้องมีต่อไป แต่เทคโนโลยีนี้มาเพื่อส่งเสริมให้งานพิมพ์สกรีนให้มีบทบาทมากขึ้น งานพิมพ์ Ink Jet ไม่สามารถที่จะทดแทนงานพิมพ์สกรีนได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถที่จะทดแทนงานพิมพ์สกรีนได้บางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิมพ์ที่มีจำนวนไม่มาก หรืองานพิมพ์ที่ต้องการความคมชัดของภาพพิมพ์ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาหากต้องการรูปภาพเหมือนจริงสักหนึ่งรูปภาพ หรือสิบรูปภาพ เทคโนโลยีเดียวที่สามารถทำได้นั้นคือการนำภาพถ่ายไปขยาย ค่าใช้จ่ายในแต่ละรูปภาพค่อนข้างสูง ปัจจุบันนี้การที่จะทำเช่นนั้นเป็นเรื่องง่ายดาย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเสียมากนัก เทคโนโลยีของการพิมพ์ Ink Jet เป็นสิ่งเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที กล่าวคือลูกค้าสามารถที่จะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อที่รองานพิมพ์กลับไปได้เลย นอกจากนี้เทคโนโลยีในด้านนี้ยังช่วยเพิ่มตลาดของการโฆษณาประจำท้องถิ่นได้อีก โดยสามารถที่จะผลิตป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์เดียวกัน ภาพที่ต้องการพิมพ์ก็เป็นภาพเดียวกัน แต่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายทั่วประเทศ ที่กล่าวมานี้เป็นการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ Ink Jet เพื่อผลิตงาน แต่เทคโนโลยีด้านนี้นอกจากนำมาผลิตงานโดยตรงแล้ว ผู้ผลิตงานพิมพ์สกรีนยังสามารถใช้เทคโนโลยีในด้านนี้เพื่อช่วยในการผลิตงานพิมพ์สกรีน นั้นคือการปรุ๊ฟตัวอย่างงานพิมพ์หากจะมองถึงเทคโนโลยีด้านนี้ในเรื่องของการเป็นอุปสรรคแล้วก็ย่อมที่จะมองได้นั้นคือเป็นส่วนแย่งฐานลูกค้าของงานพิมพ์สกรีน ทำให้ผู้พิมพ์สกรีนมีงานพิมพ์ลดน้อยลง หรือบางครั้งลูกค้าที่เคยส่งงานให้พิมพ์หายไปเลยหากลูกค้ารายดังกล่าวไปส่งงานพิมพ์ให้กับลูกค้าที่มีงานพิมพ์ทั้งระบบ

งานพิมพ์สกรีน และงานพิมพ์ Ink Jet ถ้าเสียลูกค้าไปเรื่อยๆธุรกิจจำต้องปิดกิจการ ดังนั้นผู้ที่คิดว่า
เทคโนโลยีในด้านนี้เป็นอุปสรรคจึงจำเป็นที่จะต้องมีแผนงานรองรับ เช่นอาจจำเป็นต้องมีพันธมิตรทางการค้าคือหาผู้ที่มีเครื่องพิมพ์ Ink Jet และคอยส่งงานให้พิมพ์ หรือแลกลูกค้าระหว่างกันเพื่อที่จะให้ธุรกิจดำเนินต่อไปการพัฒนาของงานพิมพ์ Ink Jet โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์เชื้อ solvent ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างมากมายตั้งแต่ราคาเครื่องพิมพ์ที่มีราคาต่ำลงแต่เครื่องพิมพ์กลับมีคุณภาพที่สูงขึ้น และยังมีเครื่องพิมพ์คุณภาพที่พิมพ์งานทั่วไปที่ผลิตจากประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่ผลิตจากประเทศจีนด้วยแล้วราคาค่อนข้างถูกโดยที่คุณภาพของงานพิมพ์มีความละเอียดไม่มากและเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ถ้าจะกล่าวถึงเครื่องพิมพ์ที่ผลิตในประเทศจีนแล้วย่อมเป็นที่แน่นอนว่าราคาค่อนข้างถูกถึงคุณภาพของสินค้าต้องได้รับการพัฒนาอีกระดับหนึ่งก็ตาม ดังนั้นในอนาคตเครื่องที่ผลิตในประเทศจีนย่อมที่จะมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไม่มากเมื่อเทียบกับเครื่องที่ผลิตจากยุโรป และอเมริกา แต่คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง นอกจากประเทศจีนแล้ว ยังมีอีกสองประเทศที่ผลิตเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพดีทีเดียวเลยคือประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุน ปัจจุบันการพัฒนาเครื่องทั้งหลายโดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจากยุโรป และอเมริกา ได้พัฒนาเครื่องพิมพ์ของตัวเองที่มีสักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลายๆด้าน บางครั้งในบางประเทศถึงกับเลิกงานพิมพ์สกรีนโดยใช้เครื่องพิมพ์ Ink Jet ทดแทนเพราะเครื่องพิมพ์ในรุ่นใหม่ๆนี้ได้รับการพัฒนาในด้านของความเร็วในการพิมพ์ที่มีสูงถึง 110 ตารางเมตรต่อชั่วโมง ในส่วนของความทนทานต่อแสงแดดแล้วโดยตัวของหมึกพิมพ์เองสามารถอยู่ได้นานถึง 2 ปี แต่ถ้าต้องการที่จะให้งานพิมพ์ดังกล่าวสามารถอยู่ได้นานกว่าก็ใช้สติกเกอร์ใสชนิดพิเศษ หรือวานิชคุณภาพสูงเคลือบหน้าอีกชั้นหนึ่ง สำหรับต้นทุนการพิมพ์ต่อตารางเมตรก็ลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีของการพิมพ์ที่ทำให้ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ลดลง แต่งานพิมพ์ที่ได้มีความคมชัดมากกว่า รวมไปถึงมีผู้ผลิตหมึกพิมพ์มีจำนวนมากขึ้น ราคาจำหน่ายหมึกพิมพ์จึงจำต้องลดราคาลงเช่นกัน และเครื่องพิมพ์ในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกับเครื่องพิมพ์ในอดีตอย่างมากในเรื่องของการใช้งาน ในอดีตผู้ที่จะใช้งานกับเครื่องพิมพ์จะต้องมีความรู้อย่างมากในเรื่องของคอมพิเตอร์กราฟฟิค และจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอีเล็คโทรนิคส์ด้วย ซึ่งค่อนข้างที่จะหายากและหามาได้ค่าใช้จ่ายก็มาก แต่ในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องพิมพ์มีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ที่ให้ใช้งานได้ง่าย ประกอบกับผู้ที่จบทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคมีจำนวนมากขึ้นจึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงเช่นกันเทคโนโลยีล่าสุดของปี 2004 เริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการพิมพ์ระบบ Ink Jet คือการพิมพ์ Ink Jet บนพื้นราบ (Flatbed Printing) โดยใช้เทคโนโลยีของหมึกพิมพ์เชื้อยูวี (แสงยูวีจะทำให้หมึกพิมพ์แห้งตัว) Ink Jet ระบบนี้กล่าวกันไปแล้วมีมานานแล้ว แต่จะนิยมใช้กันมากในอเมริกา และยุโรป และจะใช้กันมากเพื่อทดแทนงานพิมพ์สกรีน ที่ต้องการพิมพ์ลงวัสดุที่ไม่สามารถงอ หรือม้วนได้ สาเหตุที่นิยมใช้กันในกลุ่มประเทศดังกล่าวอันเนื่องมาจากค่าแรงงานที่สูงมาก และแรงงานก็ไม่นิยมที่จะทำงานในโรงงานพิมพ์สกรีน ดังนั้นเครื่องพิมพ์ดังกล่าวจึงเป็นที่นิยม สำหรับในประเทศในกลุ่มเอเชียแล้ว เครื่องรุ่นนี้เริ่มเปิดตัวจริงๆประมาณกลางปี 2003 และผู้ผลิตเครื่องดังกล่าวก็ยังเป็นผู้ผลิตในกลุ่มประเทศยุโรป และอเมริกา แต่ที่น่าแปลกใจคือประเทศเกาหลี ก็มีเครื่องพิมพ์ประเภทนี้เปิดตัวเมือปีที่ผ่านมาเช่นกัน ข้อดีของเครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดนี้คือสามารถพิมพ์บนวัสดุชนิดแข็ง หรือจะกล่าวว่าพิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับการพิมพ์สกรีน โดยใช้หัวพิมพ์ Ink Jet พิมพ์ตรงลงบนวัสดุแทนการใช้ยางปาดพิมพ์หมึกพิมพ์ผ่านผ้าสกรีนลงบนชิ้นงาน ซึ่งเท่ากับลดขั้นตอนในการทำงานได้ และทำให้เวลาในการทำงานรวดเร็วขึ้น เครื่องพิมพรุ่นนี้สามารถพิมพ์ได้ทั้งไม้อัด เหล็ก พลาสติดลูกฟูก กระจก โฟมบอร์ด และอื่นๆอีกมากมาย ในส่วนของหมึกพิมพ์ใช้หมึกพิมพ์ที่แห้งด้วยแสงยูวีจึงทำให้ภาพที่พิมพ์มีความคมชัด ลดปัญหาการตันหัวพิมพ์ของหมึกพิมพ์ในการพิมพ์ Ink Jet เชื้อ solvent ถ้าจะกล่าวถึงต้นทุนในการใช้หมึกพิมพ์ต่อตารางเมตรแล้ว เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่นี้จะมีอัตราการใช้หมึกพิมพ์ที่น้อยกว่าอันเนื่องมาจากไม่ต้องล้างหัวพิมพ์ในขณะพิมพ์ และหมึกพิมพ์ไม่มีการระเหย หรือแห้งตัวหากยังไม่ผ่านแสงยูวี ประกอบปริมาณการผลิตงานพิมพ์ของเครื่องรุ่นนี่ก็สามารถที่จะผลิตงานพิมพ์ได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์ Ink Jet รุ่นเก่า เครื่องพิมพ์รุ่นนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นในแทบทวีปยุโรป และอเมริกา แต่สำหรับในบ้านเราแล้วคงจะนำเข้ามาใช้กันในไม่ช้า กล่าวโดยสรุปการพิมพ์สกรีนในยุคดิจิตอล ผู้พิมพ์สกรีนคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลไปได้ แต่ผู้พิมพ์สกรีนคงจะต้องวางแผนงานที่จะรับกับเทคโลยีดิจิตอลอย่างไรมากกว่า และหากจะมองที่ข้อเท็จจริงแล้วการพิมพ์สกรีนไม่มีทางที่จะหมดไปจากการพิมพ์งานโฆษณา หรืองานอื่นๆได้ ธุรกิจการพิมพ์ยังต้องมีบทบาทต่อไป แต่อาจจะลดน้อยลงบ้าง หรืออาจจะมีตลาดเฉพาะงานพิมพ์สกรีน หากผู้พิมพ์สกรีนต้องการทีจะขยายงานต่อไปคงต้องเปลี่ยนบทบาทของผู้ประกอบกิจการในบางส่วนเพื่อที่จะหาทางนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานเดิมที่ทำอยู่ เพื่อที่จะขยายงานนั้นต่อไป

งานพิมพ์ Ink Jet ก็ไม่สามารถที่ทดแทนงานพิมพ์สกรีนได้ทั้งหมด ในบางประเทศป้ายโฆษณา หรืองานที่ต้องการลวดลายบนวัสดุต่างๆมีการนำเทคโนโลยีทั้งงานพิมพ์สกรีน งานเขียนสี งานพ่นสี งานติดสติกเกอร์ และงานพิมพ์ Ink Jetมาผสมผสานกันและทำให้ผลงานชิ้นนั้นโดดเด่นสดุดตา และงานบางงานหากนำเทคโนโลยีต่างๆมาผสมกันนอกจากจะได้ความสวยงามที่โดดเด่นแล้ว งานบางชิ้นยังช่วยลดต้นทุนของการผลิต หรือบางชิ้นช่วยย่นระยะเวลาของการผลิตงานได้ ดังนั้นผู้ประกอบการพิมพ์สกรีนจำต้องกำหนดเป้าหมายของธุรกิจในให้ชัดเจน และเตรียมแผนงานที่ดำเนินงานต่อไป สุดท้ายขอฝากข้อคิดไว้ด้วยว่า ? อย่าถามว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงที่จะรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ไหม แต่ให้ถามตัวเราเองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วแค่ไหนและอย่างไร เพราะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ นี้ เราต้องแข่งกันที่เวลาและความเร็ว?
เวปที่เกี่ยวข้อง...

http://www.xingming51.blogspot.com/
http://www.champscreen.blogspot.com/


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ สำหรับบทความ